Gonorré, genital

Bakgrund

Sedan mitten av 1990-talet har antalet rapporterade gonorréfall i Sverige ökat från 211 fall 1996 till 1 778 fall 2016. Mellan 2009 och 2015 var ökningen i genomsnitt 15 % per år. Under 2016 ökade rapporterade fall av gonorré med 4,5 % jämfört med 2015. Majoriteten var smittad i Sverige. 2016 var medianåldern för kvinnor 25 år och för män 30 år. Gonorré var vanligast i åldrarna 20-34 år bland kvinnor och i åldrarna 20-44 år bland män. Tyst infektion är vanligt förekommande framför allt hos kvinnor där inkubationstiden för gonorré är kort, endast ett fåtal dagar. Gonorré kan kompliceras till äggledarinflammation vilket ses oftare vid klamydiainfektion.

Gonorréinfektion är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen och smittskyddsanmälan och smittspårning ska göras. Smittskyddsanmälan ska göras av den klinik som har tagit provet. 

Symtom

 • Miktionssveda och urinträngningar
 • Ömhet i bukens nedre regioner som ökar med intensitet
 • Sekretion från urinvägarna
 • Vaginal flytning och små blödningar

Differential diagnoser

 • Klamydia trachomatis
 • Mycoplasma genitalium
 • Ospecifik uretrit
 • Bakteriell vaginos

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Duration av besvär, läkemedel, BMI, hereditet. Riktad anamnestagning med blödningsfokus, blödningsmönster och smärtmönster. Ny sexual partner.
 • Gynekologisk undersökning – Rodnad, svullnad, sprickbildning, ödem, avvikande flytning, blödning. Palpabel förstorad livmoder. Ömhet över livmodern och buken. Vaginal odling för gonorré.  
 • Mikroskopi - Gonorré kan diagnostiseras med direktprov för mikroskopering.
 • Transvaginalt ultraljud – Tacken till vätskeansamling i buken/livmodern/äggledare
 • Efter utlandskontakt bör, utöver prov för gonorré och klamydia, även serologiska undersökningar utföras avseende syfilis och HIV-infektion. 

Behandling

 • Antibiotika
  • CeftriaxonRocephalin 500 mg i.m. som engångsdos eller spektinomycin (Trobicin) 2 g i.m. som engångsdos.
  • Förutsatt att stammen är känslig för ciprofloxacin kan behandling ges med ciprofloxacin 500 mg p.o. som engångsdos. Behandling kan också ges med azitromycin 2 g om stammen är känslig för azitromycin 

Referenser

 • Läkemedelsboken