Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Personlig information

Innebär all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Personuppgifter innehåller också personligt identifierbar information, vilket innebär att: (1) information som rimligen kan användas för att kontakta eller särskilja en fysisk person, t.ex. information om ekonomi och hälsa, sociala säkerhetsnummer och vissa geografiska platsuppgifter, inklusive biomarkörer, IP-adresser, och (2) all information om betalning och fakturering, inklusive primärkontonummer, faktureringsadress,

Känslig data

Medverkar personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackligt medlemskap och behandling av genetiska data, biometriska data för att identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexliv eller sexuell läggning (särskilda kategorier av personuppgifter).

Denna sekretesspolicy förklarar hur GynOnline.se behandlar personuppgifter om dig när du använder webbplatserna, registrerar dig hos tjänsterna och köper produkter från vår webbshop.

Personal Data Controller

 • Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
 • GynOnline.se
 • Info@gynonline.se
 • Dataskyddsansvarig

Information om personuppgifter vi samlar in

Personuppgifterna vi behandlar är den information du har gett oss när du registrerar ett användarkonto och använder våra tjänster. Vi erhåller inte personuppgifter från andra källor.

När du ställer fråga till oss så blir du automatisk registrerad hos oss i våra mejl register. Detta hjälper oss att förstå hur du kan förbättra användarupplevelsen.

Vi kan skicka e-post och elektroniska nyhetsbrev om våra tjänster, produkter från webbshopen och andra uppdateringar. Du har möjlighet att avregistrera nyhetsbrevet genom att klicka på länk i e-postmeddelandena.

Om du inte förstår någon aspekt av denna sekretesspolicy, var god kontakta GynOnline.se på info@gynonline.se

Ändamål

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att ge dig våra tjänster.  Vi använder personuppgifter för att ge dig tillgång till våra tjänster. Vi behåller dina uppgifter som har samlats in för detta ändamål under hela avtalet med dig och upp till sextio (60) månader därefter. Rättslig grund: Samtycke
 2. Att informera om eller följa upp dig om eventuella problem angående våra tjänster.  Vi använder personuppgifter och känsliga data som ges av dig när du använder våra tjänster för att optimera algoritmen bakom våra tjänster. Vi lagrar dina data som har samlats in för detta ändamål så länge du har gett och inte återkallat ditt samtycke till att förbättra vår algoritm. Rättslig grund: Samtycke.
 3. Marketing.  Vi använder personuppgifter, till exempel ditt namn och din e-postadress, för att skicka dig nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation avseende vår webbshop, produkter, tjänster och andra uppdateringar. Dessutom använder vi personuppgifter för marknadsaktiviteter och visar relevanta annonser om våra produkter. Vi kan lagra dina uppgifter som har samlats in för detta ändamål under hela avtalet med dig och upp till sex (6) månader därefter. Observera att du alltid har rätt att välja bort nyhetsbrev eller direktmarknadsföring från oss. Rättslig grund: Riktigt intresse, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att marknadsföra vår webbshop, produkter, tjänster och andra uppdateringar inte överskrids av ditt intresse av att skydda din integritet.
 4. Att skydda våra rättsliga intressen.  Vi kan använda personuppgifter som ditt namn, e-postadress och din användning av våra tjänster för att försvara, upprätta eller utöva juridiska krav, inklusive men inte begränsat till betalningsanspråk. Vi kan lagra dina uppgifter så länge som nödvändigt för att försvara, upprätta eller utöva en juridisk påstående. Rättslig grund: Riktigt intresse, eftersom vi bedömer att vårt intresse för att skydda våra rättsliga intressen inte överdrivs av ditt intresse av att skydda din
 5. Att uppfylla våra lagliga skyldigheter.  Vi kan använda dina uppgifter för att uppfylla våra lagar eller förpliktelser. Vi lagrar dina data som har samlats in för detta ändamål så länge vi är juridiskt nödvändiga. Rättslig grund: Överensstämmelse med laglig skyldighet.

Allmän användning

Din integritet är viktig för oss och vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lagar och förordningar.

GynOnline.se delar inte dina personuppgifter med tredje part förutom de företag vi använder för att bearbeta data. Vi kan avslöja dina personuppgifter för att följa en lagstadgad eller lagstadgad skyldighet om vi rimligen tror att detta krävs enligt lag, lagstiftning eller annan lagstiftning eller våra affärspartners eller användarnas rättigheter och intressen.

Vi kommer alltid att tillämpa adekvata skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörigt avslöjande och endast utföra sådan överföring för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy och till processorer som har tillhandahållit lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, dvs. EU-standardavtalsklausuler och/eller Privacy Shield (USA). Vi kan även överföra dina personuppgifter om vår verksamhet (eller en del av den) säljs (t.ex. som en del av en fusion eller förvärv). Dina personuppgifter kan också överföras och behandlas i USA och omfattas av federala och statliga föreskrifter,

HIPAA

Våra tjänster omfattas inte av lagen om hälso- och sjukvårdstransport och ansvarsskyldighet från 1996 ("HIPAA"). Medan vi upprätthåller och använder personuppgifter och känsliga data är vi inte en "täckt enhet" eller "företagsläkare" som definieras av HIPAA; Därför är vi inte skyldiga att följa HIPAA.

Våra tjänster, supportförfrågningar mm

Genom att registrera ett användarkonto hos oss eller använda våra tjänster samtycker du till GynOnline.se med dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten, administrera ditt konto, följa upp användningen av våra tjänster, följa upp tjänstens funktionalitet, och att förbättra vår service. 

För att kunna svara på användarunderstödsförfrågningar eller tekniska problem eller problem kan en supportagent vara skyldig att komma åt dina personuppgifter på ett kontrollerat sätt. Genom att skicka en användarförfrågan via vår supportportal eller direkt till support e-postmeddelandet samtycker du till att en supportagent får tillgång till dina personuppgifter i syfte att svara på din supportförfrågan. Om du inte samtycker till en supportagent som har tillgång till dina personuppgifter måste du formellt ange detta i supportförfrågan.

Var vänlig medveten om att om du prenumererar från vår adresslista får du fortfarande svar på dina frågor som skickas från vår supportagent, men du kommer inte att få reklam e-mejl.

 

Säkerheten för de personuppgifter vi behandlar

Allmän säkerhet

Säkerheten och integriteten hos dina personuppgifter är viktig för oss. Därför använder vi allmänt accepterade branschstandarder, tekniker och förfaranden, till exempel brandväggar, säkerhetsprogram etc. för att skydda integriteten i dina personuppgifter och förhindra obehörig åtkomst. Vi använder även fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsmetoder för att skydda mot obehörig tillgång till personuppgifter, i enlighet med gällande lag. Vi har också policyer, rutiner och kontroller, inklusive personalutbildning i datasäkerhet, för att minska risken för obehörig eller oavsiktlig användning, avslöjande eller förstörelse av dina personuppgifter. Inget system kan dock vara 100 % säkert och trots våra ansträngningar finns det alltid risk för obehörig tillgång till dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster antar du denna risk.

Dina rättigheter

Vårt ansvar för dina rättigheter

GynOnline.se är i egenskap av datakontrollansvarig, ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lag och att dina rättigheter påverkar behandlingen. Du kan när som helst kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Du hittar våra kontaktuppgifter på den första sidan av denna sekretesspolicy.

GynOnline.se ansvarar för att svara på din begäran om att utöva dina rättigheter inom en (1) månad från mottagandet av din begäran. Om din förfrågan är komplicerad eller om vi har fått en stor grad av förfrågningar, har vi rätt att förlänga vår svarsperiod med en (1) ytterligare månad. Om vi ​​bedömer att vi inte kan utföra de åtgärder du har begärt, meddelar vi dig inom en (1) månad att förklara och informera dig om din rätt att lämna in ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten.

All information, kommunikation och åtgärder vi utför är utan kostnad för dig. Om den åtgärd du begär är uppenbart ogrundad eller överdriven, har vi rätt att debitera dig en administrativ avgift för att ge dig den begärda informationen eller genomföra den begärda åtgärden. En ansökan ska göras skriftligen till GynOnline.se och ska skickas från den e-postadress som användes för att registrera ditt personliga användarkonto med en beskrivning av din förfrågan. Vi kan begära att du använder e-postadressen till ditt personliga användarkonto för att vi ska verifiera din identitet.

Om du återkallar ditt samtycke till vår behandling av dina uppgifter eller objekt till oss med hjälp av dina personuppgifter för något ändamål som vi bedömer för att vi har ett berättigat intresse, ska du inte använda våra tjänster.

Din rätt att få tillgång till, rätta till och radera personuppgifter och begränsa behandlingen

Du har rätt att begära:

 1.  
  1. Tillgång till dina personuppgifter.  Det innebär att du har rätt att begära en abstrakt från vår datapost om vår användning av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära en kopia av personuppgifterna som behandlas utan kostnad. Vi kan dock debitera dig en rimlig administrativ avgift för att ge dig ytterligare kopior av personuppgifterna. Om du gör din begäran om tillgång via elektroniska medel som e-post, kommer vi att tillhandahålla informationen i ett vanligt elektroniskt format.
  2. Rättelse av dina personuppgifter.  Vi kommer att på eget initiativ, korrigera, anonymisera, radera eller komplettera personuppgifter som du eller vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller vilseledande. Du har också rätt att komplettera personuppgifterna med ytterligare uppgifter om relevant information saknas.
  3. Radering av dina personuppgifter.  Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om vi inte längre har en godtagbar anledning att behandla data. Med tanke på detta ska radering göras av oss om:
   • (i) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in,
   • (ii) du återkallar ditt samtycke till GynOnline.se för att behandla dina personuppgifter,
   • (iii) du motsätter sig behandlingen av dina personuppgifter och det finns ingen övergripande legitim grund för behandlingen,
   • (iv) Personuppgifterna är inte lagligt behandlade,
   • (v) Vi är skyldiga att radera personuppgifterna på grund av en laglig skyldighet.

Det kan emellertid finnas krav enligt gällande lag eller andra viktiga skäl som förhindrar att vi omedelbart raderar dina personuppgifter. I så fall kommer vi sluta använda dina personuppgifter av andra skäl än att följa gällande lag eller relevant viktiga skäl.

 1.  
  1. Rätt att begränsa bearbetningen.  Det innebär att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen när:
   • (i) du har bestridit noggrannheten i personuppgifterna i en period som gör det möjligt för GynOnline.se att verifiera riktigheten av personuppgifterna,
   • (ii) behandlingen är olaglig och du vill inte att personuppgifterna ska raderas,
   • iii) GynOnline.se, i egenskap av registeransvarig, behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål för vilka den behandlades, men du behöver oss att behålla informationen för försvar, etablering eller utövande av rättsliga krav eller
   • (iv) du har invänt mot vårt legitima intresse för behandlingen i enlighet med vad som anges i denna sekretesspolicy under den tidsperiod vi bestämmer oavsett om det berättigade intresset strider mot dina personuppgifter.

Vid GynOnline.se ska vi vidta alla rimliga och möjliga åtgärder för att meddela mottagare av dina personuppgifter enligt avsnittet "Vår användning av dina personuppgifter" ovan om eventuella korrigeringar, raderingar eller begränsningar som utförts av oss. 

Din rätt att invända mot bearbetningen

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse (se avsnittet "Vår användning av dina personuppgifter" ovan). Om du gör invändningar mot sådan behandling, fortsätter vi bara med behandlingen om vi har en tvingande legitim orsak till behandlingen som överväger ditt intresse, rättigheter eller friheter, eller om inte fortsatt behandling är nödvändig för att försvara, etablera eller utöva ett rättsligt krav .

Din rätt till portabilitet

Du har rätt att ta emot vissa personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har bara rätt när dina personuppgifter behandlas med automatiska medel och vår rättsliga grund för behandlingen är resultatet av ett avtal mellan dig och GynOnline.se. Det innebär att du har rätt att ta emot och överföra alla personuppgifter som du har lämnat till oss för att skapa ditt användarkonto.

Din rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in några klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter med dataskyddsmyndigheten.

Din rätt enligt statlig lag

Vissa statliga invånare kan ha särskilda skydd enligt statlig lag om tillgång till och användning av personuppgifter. Vi kommer att följa alla tillämpliga statliga lagskydd i dina personuppgifter.

Cookies policy

GynOnline.se använder cookies. Cookies används av de flesta webbplatser och låter GynOnline.se känna igen din dator när du besöker våra webbplatser och webbshop. Cookies är en funktion av dina webbläsars programvara och lagrar data om de webbplatser du har tillgång till på din dator. Du kan ange i dina webbläsars programvara hur din dator accepterar cookies, instruera din webbläsare att sluta acceptera cookies eller att fråga dig innan du accepterar en cookie från en webbplats du besöker. Du kan ställa in din webbläsare för att begära att du inte spåras (Spåra inte), men vi svarar inte på dessa förfrågningar. De typer av cookies som vi använder kan kategoriseras som:

Strängt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatser, tjänster och webbshop ska fungera. De ställs vanligtvis bara på svar på åtgärder som görs av dig, som utgör en begäran om tjänster, till exempel inloggning, att hålla reda på objekt som lagts till i kundvagnen eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av GynOnline.se webbplatser, tjänster och Webshop fungerar inte utan cookie åtkomst. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

Prestandakakor

Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestanda hos våra webbplatser, tjänster och webbshop. De låter oss veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökarna flyttar runt på webbplatser och webbshop. All information som dessa cookies samlar är aggregerad och därför anonym.

Funktionalitetskakor

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatser, tjänster och Webshop att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och anpassning. De kan hanteras av GynOnline.se eller av tredje part leverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra webbplatser, tjänster och Webshop. Om du inte tillåter dessa cookies kan vissa eller alla dessa tjänster inte fungera korrekt.

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor används för att spåra besökare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerade för den enskilda användaren.

Om du inte accepterar cookies, kan vi dock inte garantera att vår webbplats fungerar korrekt.

Användning av anonymiserad information

"Anonymiserad information" är information som inte avser en identifierad eller identifierbar fysisk person eller personuppgifter som är anonymiserade på ett sådant sätt att den registrerade inte längre kan identifieras.

Varje användare av tjänsterna tilldelar GynOnline.se och dess dotterbolag, underlicenser, samarbetspartners, designers och tjänstemän en icke-exklusiv, royaltyfri, underlicensierbar och överlåtbar rätt att använda, reproducera, distribuera, modifiera, anpassa, förbereda derivatverk av, offentlig visning, offentligt utföra, kommunicera till allmänheten och på annat sätt använda användarens anonymiserade information och anonymiserad information om användarens användningsmönster av tjänsterna:

(a) att förbättra webbplatsens eller Webshop tjänster eller funktionalitet, och

b) För kliniska studier och aggregerad forskning, inklusive, men inte begränsat till, vetenskaplig forskning som kan utföras av tredje man som vill studera data som samlas in av GynOnline.se