Syfilis

Bakgrund

Sjukdomen orsakas av spiroketen Treponema pallidum. Smittspridning sker sexuellt, men även blodsmitta kan förekomma och man testar därför samtliga blodgivare. Syfilis kan även överföras från en infekterad gravid kvinna till hennes foster samt inkubationstiden är 10-90 dagar. Syfilis delas in i tidig och sen syfilis. I Sverige har gränsen för tidig syfilis satt smitta inom 1 år. Således kallas infektionen för tidig syfilis vid smitta inom ett år, och sen syfilis om smitta inträffat för mer än ett år sedan. Vid äldre infektioner är tidpunkten för smittoöverföring ofta svår att datera. Infektionen kallas latent när patienten inte har några aktuella symtom. Tidig syfilis är smittsam vid sexuell kontakt. Smitta till fostret kan dock ske även vid sen syfilis och då ge kongenital syfilisinfektion. 

Symptomgivande primär och sekundär syfilis samt tidig latent syfilis skall anmälas till smittskyddsläkare och smittspårning är obligatorisk. Cirka 60 % av obehandlade syfilisfall läker ut spontant. Tyvärr finns ingen markör för utläkt infektion, varför alla fall som inte säkert erhållit adekvat behandling bör bedömas av venereolog för ställningstagande till behandling. Syfilis är en sällsynt sjukdom i Sverige, men i andra delar av världen är syfilis fortfarande vanligt och WHO beräknar att 5,6 miljoner nya fall av syfilis inträffar årligen.

Symtom

 • Solitärt, oömt sår genitalt
 • Rödbruna fläckiga hudutslag
 • Feber

Differential diagnoser

 • Genital herpes
 • Kondylom
 • Tumörsår

Utredning

 • Anamnes/sjukdomshistoria – Duration av besvär, läkemedel, BMI, hereditet. Riktad anamnes tagning med blödningsfokus, blödningsmönster och smärtmönster. sexualanamnes, blåsbildning, sårbildning och dess duration. Symtom från andra delar av kroppen.  
 • Gynekologisk undersökning – Rodnad, svullnad, sprickbildning, ödem, avvikande flytning, blödning. Ömhet över livmodern och buken. Blåsor, dess antal och utbredning, sår. Syfilis serologi från sår.
 • Transvaginalt ultraljud – Tacken till vätskeansamling i buken/livmodern/äggledare
 • Vid positiv serologi eller vid klinisk misstanke på syfilissår bör patienten remitteras till venereolog. Vid nydiagnosticerad syfilis bör prover även tas för övriga STI (sexually transmitted infections), inklusive hiv

Behandling

 • Antibiotika
  • Långverkande benzathinpenicillin (licenspreparat) i.m.
  • Alternativ prokainpenicillin (licenspreparat) i.m
  • Vid allergi mot penicillin kan Doxycyklin ges, i varierande dos beroende på sjukdomsstadium

Referenser

 • Folkhälsomyndigheten

  2015 STD Treatment Guidelines från CDC

  INFPREG, en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet